Granty na Eurogranty

Nawet 280 tysięcy złotych wsparcia na starania o unijne dofinansowanie można uzyskać w ramach II rundy konkursu Granty na Eurogranty. Termin składania wniosków do dofinansowanie w II rundzie upływa 2 sierpnia 2021.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.
Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:
usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt;
opracowania studium wykonalności;
organizacji spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
przygotowania wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą - w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Komplet informacji