Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (Dz. U. z dn. 8 maja 2019, poz. 848), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2012 z dn. 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 2 grudnia 2016 str. 1, przedstawiamy deklarację dostępności strony internetowej Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl. Wymagania dostępności strony internetowej zostały sporządzone w oparciu o standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0.

Data publikacji strony internetowej: 29.07.2007
Data przebudowy strony: 15.07.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2022

Właścicielem Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Adres siedziby redakcji:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań,
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
tel.: 61 8 410 667
I piętro, pok. 103 D.

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność portalu firm powiatu poznańskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data uruchomienia strony internetowej: wrzesień 2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji (zmiana wyglądu strony, systemu informatycznego oraz dostępności cyfrowej): czerwiec 2019.
Strona nie miała i nie ma aplikacji mobilnej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępna cyfrowo
Wyłączenia:
– filmy, zdjęcia i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
W zakresie dostępności cyfrowej wprowadzono następujące zmiany:
- na stronie uruchomiono dział „Kontakt” z danymi teleadresowymi właściciela strony oraz formularz do kontaktów drogą elektroniczną,
- na stronie uruchomiono baner Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego - właściciela strony Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl, oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- strona jest dostosowana do programów czytających,
- nagranie video zaopatrzone są w audiodeskrypcję,
- strona jest przystosowana do otwarcia w urządzeniach mobilnych,
- strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym,
- głównym językiem strony jest język polski,
- strona posiada elementy przetłumaczone na język niemiecki i język angielski,
- słowa niezrozumiałe lub techniczne są wytłumaczone,
- skróty są wyjaśnione,
- kody HTML i CSS są wolne od błędów,
- korzystający z formularzy rejestracji Użytkowników strony są informowani o limicie czasu na wypełnienie formularza,
- przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość cofania wpisów i ich poprawy,
- strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
- zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
- strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
- na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
- na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
- powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.
Oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy z Użytkowników strony Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl ma prawo wystąpić do właściciela strony z uwagami o braku dostępności cyfrowej.
Uwagi są przyjmowane pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań,
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Zastępca dyrektora Wydziału Gabinet Starosty
Tomasz Morawski
tel.: 61 8 410 667
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I piętro, pok. 111 

Zgodnie z wymogami ww. ustawy publikujemy także dane kontaktowe biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. centrali: (22) 55 17 700
fax: (22) 827 64 53
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej je, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Poznaniu.

Deklaracja dostępności architektonicznej
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Jackowskiego.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego znajdującym się przy wejściu głównym – Kancelaria Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.