Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

lider 270REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Starosta Poznański organizuje dla przedsiębiorców z terenu Metropolii Poznań konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”

I. Organizator Konkursu

Starosta Poznański

II. Cele Konkursu

1. Celem Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” jest wyróżnianie i promocja najlepszych przedsiębiorców z terenu Metropolii Poznań zaliczanych do sektora MŚP, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
2. Odrębną kategorię konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” stanowi kategoria „Startup”, w ramach której wyróżniane i promowane są przedsięwzięcia biznesowe typu startup, tzn. nowo powstałe przedsięwzięcia działające w oparciu o wiedzę i nowe technologie.

III. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w Konkursie

W Konkursie przyznawane są:

a. nagrody w formie tytułu „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
b. wyróżnienia,
c. nagrody dodatkowe
d. kapituła może zdecydować o przyznaniu nagród specjalnych.

IV. Tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategoriach mikro, małego i średniego przedsiębiorcy

1. Laureatem Konkursu może zostać mikro, mały lub średni przedsiębiorca działający na terenie Metropolii Poznań, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy (osoby fizyczne, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego), którzy:

a. mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Metropolii Poznań,
b. w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
c. w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub których suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln euro,
d. prowadziły działalność gospodarczą do momentu zgłoszenia się do Konkursu:
- przynajmniej przez cztery lata – w przypadku przedsiębiorców małych i średnich,
- przynajmniej przez dwa lata – w przypadku przedsiębiorców mikro,
e. posiadają dobrą kondycję finansową, ocenioną na podstawie przedłożonych informacji lub dokumentów finansowych,
f. nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych i ZUS,
g. przestrzegają prawa - w ciągu ostatnich 5 lat nie były karane sądownie oraz przez organy skarbowe, PIP, PIH, Sanepid, IOŚ, itp.

3. Tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” można uzyskać jeden raz na trzy lata.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe przesłanie dokumentacji konkursowej
tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (odpowiednio załącznik do regulaminu nr 2 – formularz dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorcy), wraz z kompletem załączników (w przypadku gdy przedsiębiorca dołącza dodatkowe dokumenty) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Oświadczenie kandydata do tytułu winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. Dane zawarte w wymienionych dokumentach objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają wyłącznie Organizator, Kapituła Konkursu i Partner Merytoryczny.

5. Dokumentację konkursową należy przesłać w terminie określonym przez Organizatora:
a. za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Konkursu lub drogą elektroniczną, w tym również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
b. oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty bądź osobiście, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej.

6. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:
a. Część A: dane o przedsiębiorcy,
b. Część B: ankieta dotycząca sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
c. Część C: informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności,
d. Oświadczenie kandydata do tytułu.

7. Procedura przyznawania tytułu „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”:
a. tytuły „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” przyznaje Kapituła Konkursu,
b. Partner Merytoryczny w terminie 21 dni od daty otrzymania dokumentów z Biura Konkursu, dokonuje oceny uczestników Konkursu i sporządza Raport z oceny, zawierający przebieg oceny, jej wyniki oraz rekomendacje dotyczące finalistów Konkursu. Raport jest niezwłocznie przesyłany członkom Kapituły. W Raporcie Partner Merytoryczny rekomenduje Kapitule Konkursu 15 finalistów, którzy spośród wszystkich zgłoszeń uzyskali najwyższą ocenę, do 5 finalistów w każdej z trzech kategorii.
W przypadku, gdy liczba formularzy zgłoszeniowych w danej kategorii będzie mniejsza, Partner Merytoryczny przedstawi Kapitule Konkursu wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria,
c. Kapituła Konkursu oraz Partner Merytoryczny mogą zwrócić się do uczestników o przedstawienie dodatkowych informacji lub zaproponować spotkanie w siedzibie firmy w celu przeprowadzenia odpowiedniej analizy ekonomicznej,
d. Kapituła Konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu od Partnera Merytorycznego, dokonuje wyboru jednego laureata Konkursu w każdej
z poszczególnych kategorii: „Średni Przedsiębiorca”, „Mały Przedsiębiorca” i „Mikroprzedsiębiorca” oraz decyduje o przyznaniu wyróżnień, maksymalnie czterem pozostałym finalistom w każdej z poszczególnych kategorii,
e. Podczas wyboru finalistów, laureatów i wyróżnionych w Konkursie, Partner Merytoryczny oraz Kapituła Konkursu stosują w trakcie oceny kandydatów takie same kryteria w ramach danej kategorii przedsiębiorców, które stanowią załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu,
f. Każdy członek Kapituły Konkursu ma prawo głosu i może przyznać punkty każdemu finaliście, może się też wstrzymać od głosowania. Wszystkie punkty przyznane każdemu finaliście z osobna sumuje się, przy jednoczesnym odrzuceniu dwóch skrajnych ocen punktowych – tj. najniższej i najwyższej, a następnie w oparciu o uzyskaną średnią arytmetyczną ustala się ranking finalistów. Laureatami Konkursu zostają firmy, które w rankingu uzyskały najwyższy wynik, pod warunkiem uzyskania następującej ilości punktów:
- minimum 80 punktów – dla przedsiębiorców mikro (maksimum 200 punktów),
- minimum 100 punktów – dla przedsiębiorców małych (maksimum 200 punktów),
- minimum 120 punktów – dla przedsiębiorców średnich (maksimum 200 punktów).

W przypadku, gdy w danej edycji żaden z kandydatów nie uzyska takiej oceny, Kapituła Konkursu ma prawo podjąć decyzję o nadaniu tytułu Laureata Konkursu przedsiębiorcy, który w danej kategorii uzyskał największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy więcej niż dwóch finalistów spełni powyższe kryteria, uzyskując tę samą ilość punktów, odbędzie się dodatkowe głosowanie, według zasad uzgodnionych przez członków Kapituły Konkursu. Decyzję o przyznaniu wyróżnień w Konkursie pozostałym finalistom podejmuje Kapituła Konkursu w drodze głosowania.

8. Nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie przyznawane są w trzech kategoriach:
a. Mikroprzedsiębiorca wykazujący:
- średnioroczne zatrudnienie w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat poniżej 10 osób,
- roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nieprzekraczająca równowartości w złotych 2 mln euro,
b. Mały Przedsiębiorca wykazujący:
- średnioroczne zatrudnienie w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat poniżej 50 osób,
- roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat, nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nieprzekraczająca równowartości w złotych 10 mln euro,
c. Średni Przedsiębiorca wykazujący:
- średnioroczne zatrudnienie w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat poniżej 250 osób,
- roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat, nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nieprzekraczająca równowartości w złotych 43 mln euro.

9. Laureaci Konkursu otrzymują:
a. tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w danej kategorii, oficjalne statuetki Konkursu oraz dyplomy,
b. prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem i tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” przez okres trzech lat od dnia przyznania tytułu.

10. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują: dyplomy.

11. Organizator Konkursu, członkowie Kapituły Konkursu oraz sponsorzy mogą przyznawać nagrody dodatkowe dla Laureatów i Wyróżnionych.

V. Tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”

1. Laureatem Konkursu w kategorii „Startup” może zostać mały lub mikroprzedsiębiorca, który:
a) posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) tworzy produkty lub usługi w oparciu o wiedzę i nowe technologie, wdraża innowacje produktowe i/lub organizacyjne,
c) działa na rynku przez okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia wpisu lub rejestracji,
d) ma siedzibę i prowadzi działalność na terenie Metropolii Poznań.

2. Podmiot ubiegający się o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup” może go uzyskać tylko jeden raz.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest terminowe złożenie przez podmiot ubiegający się o tytuł dokumentacji konkursowej, tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu). Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy zgłoszonej do Konkursu. Dane zawarte w formularzu objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają wyłącznie Organizator, Kapituła Konkursu, Partner Merytoryczny oraz eksperci biorący udział w ocenie zgłoszeń w kategorii „Startup”.

4. Dokumentację konkursową należy składać w terminie określonym przez Organizatora:
a. za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Konkursu lub drogą elektroniczną, w tym również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, 

b. oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty bądź osobiście, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej.

5. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:
a. Część A: dane firmy ubiegającej się o tytuł,
b. Część B: informacje dotyczące firmy i oferowanego produktu/usługi,
c. Oświadczenia kandydata do tytułu.

6. Procedura przyznawania tytułu „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”:
a. przed rozpoczęciem oceny, Partner Merytoryczny Konkursu zwraca się do Fundacji UAM w Poznaniu o wskazanie ekspertów, którzy wezmą udział w ocenie zgłoszeń do konkursu w kategorii „Startup”. Listę ekspertów biorących udział w ocenie zgłoszeń zatwierdza Kapituła Konkursu,
b. w ciągu 21 dni od daty otrzymania dokumentów z Biura Konkursu, Partner Merytoryczny dokonuje oceny zgłoszeń uczestników w kategorii „Startup”. W tym celu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń w tej kategorii wybiera wstępnie 5 najwyżej ocenionych zgłoszeń, celem przedstawienia ich do indywidualnej oceny przez ekspertów. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza, Partner Merytoryczny przedstawi ekspertom do oceny wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria formalne. Przebieg oraz wyniki oceny są przedstawiane w Raporcie z oceny (patrz pkt IV.7 lit. b Regulaminu),
c. Partner Merytoryczny Konkursu oraz eksperci zaproszeni do udziału w ocenie dokonują następnie indywidualnej oceny 5 zgłoszeń wytypowanych przez Partnera Merytorycznego, które otrzymały największą ilość punktów. Ocena końcowa danego zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen indywidualnych,
d. Kapituła Konkursu w ciągu 14 dni od daty otrzymania Raportu z oceny od Partnera Merytorycznego, dokonuje wyboru jednego laureata Konkursu w kategorii: „Startup” oraz
e. decyduje o przyznaniu wyróżnień, maksymalnie 4 pozostałym finalistom w tej kategorii,
f. podczas wyboru laureata i wyróżnionych w Konkursie w kategorii „Startup”, Partner Merytoryczny, eksperci oraz Kapituła Konkursu stosują kryteria oceny zgłoszeń, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
g. każdy członek Kapituły Konkursu ma prawo głosu i może przyznać punkty każdemu finaliście, może się też wstrzymać od głosowania. Wszystkie punkty przyznane każdemu finaliście z osobna sumuje się, przy jednoczesnym odrzuceniu dwóch skrajnych ocen punktowych, tj. najniższej i najwyższej, a następnie w oparciu o uzyskaną średnią arytmetyczną ustala się ranking finalistów. Laureatami Konkursu w kategorii „Startup” zostają przedsięwzięcia, które w rankingu uzyskały najwyższy wynik, pod warunkiem uzyskania minimum 30 punktów (maksimum 50 punktów) łącznie.
W przypadku, gdy w danej edycji żaden z kandydatów nie uzyska takiej oceny, Kapituła Konkursu ma prawo podjąć decyzję o nadaniu tytułu Lidera w kategorii „Startup” przedsięwzięciu, które uzyskało największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy więcej niż dwóch finalistów spełni powyższe kryteria, uzyskując tę samą ilość punktów, odbędzie się dodatkowe głosowanie, według zasad uzgodnionych przez członków Kapituły Konkursu. Decyzję o przyznaniu wyróżnień w Konkursie pozostałym finalistom podejmuje Kapituła Konkursu w drodze głosowania.

7. Laureat Konkursu nagrodzony tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup” otrzymuje:
a. tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”, oficjalną statuetkę Konkursu oraz dyplom,
b. prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” i tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”, przez okres trzech lat od dnia przyznania tytułu.

8. Wyróżnieni w Konkursie w kategorii „Startup” otrzymują: dyplomy.

9. Organizator Konkursu, członkowie Kapituły Konkursu oraz sponsorzy mogą przyznawać nagrody dodatkowe dla Laureatów Konkursu.

VI. Promocja Liderów

1. Organizator Konkursu, tj. Starosta Poznański, a także lokalne organizacje gospodarcze i naukowe, będą w miarę posiadanych możliwości starali się promować Laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie w formie nieodpłatnych publikacji na łamach swoich serwisów internetowych, biuletynów i wydawnictw oraz w ramach innych działań promocyjnych.
2. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zapraszani będą w miarę możliwości do uczestniczenia w wybranych przedsięwzięciach bądź imprezach o charakterze gospodarczym lub naukowym, organizowanych przez Członków Kapituły.
3. Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę na używanie ich nazw i znaków graficznych oraz na wykorzystanie ich wizerunków w ramach działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora Konkursu.

VII. Kapituła Konkursu

1. Do kompetencji Kapituły Konkursu należy:
a. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją kolejnych edycji Konkursu, w zgodzie z jego celami i regulaminem,
b. wybór laureatów i wyróżnionych w Konkursie,
c. promowanie Konkursu w środowisku gospodarczym,
d. ochrona prawna hasła i znaku Konkursu.
2. Organizator zaprasza do udziału w pracach Kapituły Konkursu przedstawicieli władz lokalnych, Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizacji gospodarczych oraz nauki. Skład Kapituły Konkursu może liczyć od 7 do 11 osób.
3. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Poznański – Organizator Konkursu, który nominuje aktem powołania Członków Kapituły.
4. Kapituła Konkursu obejmuje daną edycję.
5. Kapituła Konkursu ma możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody specjalnej, na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego lub Członka Kapituły (również zgłoszony ustnie w trakcie posiedzenia Kapituły).

6. Tryb pracy Kapituły Konkursu:
a. wszelkie decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w formie uchwał,
b. uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków składu,
c. w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do Przewodniczącego,
d. obrady są protokołowane,
e. głosowanie nad wyborem Laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbywa się w trybie tajnym, za pomocą specjalnych kart do głosowania, w obecności więcej niż połowy członków składu,
f. członek Kapituły Konkursu może – w przypadku swojej nieobecności podczas posiedzenia, upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zastępstwa; zastępstwo obejmuje pełnię praw członka Kapituły Konkursu; Przewodniczący Kapituły Konkursu winien otrzymać informację o zastępstwie przed rozpoczęciem obrad, w formie dogodnej dla członka Kapituły, którego zastępstwo dotyczy,
g. w wyjątkowej sytuacji, w przypadku konieczności podjęcia w trybie pilnym uchwały w sprawach o charakterze formalnym, dotyczących regulaminu Konkursu, można przeprowadzić głosowanie drogą mailową,
h. dokument podlegający zaopiniowaniu drogą mailową musi zostać wcześniej przesłany do wszystkich członków Kapituły, a poszczególni członkowie Kapituły wyrażając swoje stanowisko prześlą je do wiadomości wszystkich adresatów korespondencji e-mail (np. z zastosowaniem opcji „odpowiedz wszystkim”),
i. w przypadku głosowania drogą mailową aby uznać uchwałę przyjętą za ważną powinna być ona podjęta zwykłą większością głosów,
j. brak odpowiedzi w podanym terminie, w przypadku głosowania drogą mailową, będzie traktowany jako brak udziału w głosowaniu (nie będzie wliczany do quorum),
k. jeśli którykolwiek z członków Kapituły wyrazi sprzeciw wobec głosowania drogą mailową, to w tej sprawie głosowanie winno być przeprowadzone na posiedzeniu Kapituły.

7. Partner Merytoryczny:
a. w celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny uczestników Konkursu, Organizator Konkursu może zlecić jej przeprowadzenie podmiotowi zewnętrznemu (na podstawie pisemnego Porozumienia), zwanemu Partnerem Merytorycznym, którego doświadczenie oraz przedmiot działalności związane są ze świadczeniem usług doradztwa gospodarczego dla firm oraz dysponującemu wykwalifikowaną kadrą konsultantów,
b. na posiedzeniu Kapituły Organizator informuje Kapitułę o wyborze Partnera Merytorycznego na kolejną edycję,
c. do zadań Partnera Merytorycznego należeć będzie w szczególności:
- współpraca z Kapitułą Konkursu w zakresie doboru odpowiednich kryteriów i zasad oceny wszystkich uczestników Konkursu,
- przeprowadzenie oceny uczestników Konkursu obejmującej:
• przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy zgłoszeniowych,
• opracowanie rankingu uczestników, odrębnie dla każdej z 4 kategorii przedsiębiorców,
• współpraca z ekspertami wskazanymi przez Fundację UAM w Poznaniu
w procesie oceny zgłoszeń w kategorii „Startup”,
• wyłonienie spośród uczestników Konkursu maksymalnie 5 finalistów w każdej z 4 kategorii przedsiębiorców, którzy uzyskali najwyższą ocenę; umieszczenie przedsiębiorcy na liście finalistów winno być poprzedzone odpowiednią analizą ekonomiczną każdego przedsiębiorcy,
• prezentacja Kapitule Konkursu wyników oceny wraz z pisemną charakterystyką maksymalnie 5 finalistów w każdej z czterech kategorii przedsiębiorców.

VIII. Przebieg Konkursu

1. Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” ogłaszany jest przez Organizatora.

2. W ogłoszeniu kolejnej edycji Konkursu podaje się do wiadomości termin i miejsce składania dokumentacji konkursowej.

3. Partner Merytoryczny maksymalnie w terminie 21 dni od daty otrzymania dokumentacji z Biura Konkursu, dokonuje oceny uczestników Konkursu.

4. Kapituła Konkursu oraz Partner Merytoryczny mogą zwrócić się do uczestników o przedstawienie dodatkowych informacji lub zaproponować spotkanie w siedzibie firmy. Przedsiębiorca o terminie i zakresie przeprowadzenia analizy ekonomicznej poinformowany zostanie z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Kapituła Konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji konkursowej od Partnera Merytorycznego, dokonuje wyboru Laureatów Konkursu w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”, „Mały Przedsiębiorca”, „Średni Przedsiębiorca” oraz „Startup”,
a także decyduje o przyznaniu wyróżnień.

6. Tytuły „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz wyróżnienia są wręczane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu w obecności jej członków, podczas uroczystej Gali Finałowej.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Organizator lub Kapituła Konkursu.
2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania Laureata.
3. Biuro Konkursu oraz wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości w Gabinecie Starosty, Starostwo Powiatowe w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Poznań, tel. 61 8418 826).
4. Starostwo Powiatowe w Poznaniu prowadzi archiwum Konkursu, w którym gromadzone są formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami i materiałami informacyjno-promocyjnymi uczestników Konkursu.
5. Koszty związane z organizacją kolejnych edycji Konkursu pokrywane są przez Organizatora.
6. Konkurs organizowany przez Starostę Poznańskiego jest kontynuacją konkursu wcześniej organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego.

 Załączniki do Regulaminu Konkursu:

- załącznik nr 1 Kryteria oceny uczestników Konkursu (kategoria: średnie, małe
i mikroprzedsiębiorstwa)
- załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy uczestników Konkursu (kategoria: średnie
i małe mikroprzedsiębiorstwa)
- załącznik nr 3 Kryteria oceny uczestników Konkursu (kategoria: Startup)
- załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy uczestników Konkursu (kategoria: Startup)

Regulamin_2023.pdf