Portal Statystyczny e-GUS

Główny Urząd Statystyczny planuje uruchomienie 1 września Portalu Sprawozdawczego, stanowiącego zintegrowane środowisko obsługi sprawozdawczości statystycznej drogą on-line.
Dzięki jego uruchomieniu możliwe będzie sukcesywne udostępnianie kolejnych formularzy badań statystycznych w postaci elektronicznej, jednocześnie podmioty objęte obowiązkami sprawozdawczymi uzyskają dostęp do nowych funkcji wspomagających i rozszerzających możliwości realizacji tych obowiązków.
Wraz z wdrożeniem Portalu Sprawozdawczego nastąpi zakończenie eksploatacji dotychczasowego systemu formularzy elektronicznych, przy tym aktualne pozostaną dane uwierzytelniające (Loginy i Hasła) stosowane w systemie dotychczasowym.
Więcej informacji na: www.stat.gov.pl